close

search

Prosiect Pontio 2

Mae'r Prosiect Pontio yn rhaglen datblygiad artistiaid ac athrawon syrcas, a gynhelir gan cwmni syrcas NoFit State ac sydd wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Rhaglen hyd-flwyddyn o chefnogaeth datblygiad proffesiynol wedi'i dargedu ar gyfer sector syrcas Cymru yw prosiect Pontio NoFit State.

Trwy ddarparu cyfleoedd, hyfforddiant a mentora ar bwyntiau beirniadol o drosglwyddo proffesiynol, nod NoFit State yw cefnogi artistiaid syrcas, athrawon a chwmnļau newydd i ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder y mae eu hangen arnynt i wireddu eu huchelgeisiau creadigol.

Bydd y prosiect yn darparu cefnogaeth wedi'i dargedu ar gyfer tri maes ymarfer:

• Artistiaid a graddedigion ifanc 
• Artistiaid sy'n dod i'r amlwg a chwmnïau newydd
• Athrawon syrcas 

Lansir manylion y rhaglen llawn ym mis Medi 2018

 

Newyddion Diweddaraf

Galwad Prosiect Pontio Artistiaid Ifanc

Mae Prosiect Pontio Artistiaid Ifanc NoFit State yn anelu'n benodol at raddedigion syrcas ieuenctid Cymru ac artistiaid ifanc sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yng Nghymru, sy'n dymuno dilyn gyrfa broffesiynol mewn syrcas.

Nod y Prosiect Pontio Artistiaid Ifanc yw pontio'r bwlch rhwng graddio o grwp syrcas ieuenctid a chamau nesaf eich gyrfa syrcas. Boed yn sicrhau lle mewn ysgol syrcas yn y DU, Ewrop neu’n bellach i ffwrdd, neu drwy barhau âg hyfforddiant annibynnol.

I fod yn gymwys i gymryd rhan, rhaid i chi gyd-fynd â'r meini prawf canlynol:
• Oed 18-25 oed
• Wedi bod yn rhan o grŵp syrcas ieuenctid ar unrhyw adeg yn y gorffennol
• Yn gallu dangos cysylltiad cryf â Chymru (megis preswyliaeth neu bresenoldeb i Syrcas ieuenctid Cymru)
• Yn ddifrifol ynglyn â ddilyn gyrfa syrcas, ac y byddwch yn elwa o'r gefnogaeth a gynigir gan brosiect pontio artistiaid ifanc NoFit State

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 hanner dydd Dydd Gwener 24 Awst 2018

I ddarganfod mwy am y prosiect a chael manylion am gyfleoedd datblygu proffesiynol, gofrestrwch i adran Gyrfaoedd, Castio a Chyfleoedd Gwaith ein cylchlythyr.

* indicates required
I want to know about

 

Cefnogwyr

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf