SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Camau i atal COVID-19

Cewch weld beth rydym yn ei wneud i’ch cadw’n ddiogel yn Four Elms

Mae’r camau diogelwch hyn wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cadw chi a’n staff ni yn ddiogel wrth i ni ddechrau hyfforddi eto yn Four Elms. 

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu ein canllawiau diogelwch newydd er mwyn sicrhau’ch bod mor ddiogel ag y bo modd pan ddewch atom yn Four Elms am hyfforddiant. Gan fod y sefyllfa’n newid yn barhaus, byddwn yn diweddaru’r canllawiau’n rheolaidd yn unol ag argymhellion y Llywodraeth.

Dyma rai o’r camau gofalu a drefnwyd gennym: 

• Oedolion a phlant i gadw pellter cymdeithasol
• Mannau penodol i olchi dwylo
• Mannau i gael jel alcohol
• Cydymffurfio â’r cynllun Profi Olrhain Diogelu
• Glanhau a diheintio’r adeilad yn rheolaidd cyn ac ar ôl pob dosbarth
• Glanhau offer yn rheolaidd a’u gosod dan gwarantin
• Peidio â rhannu offer yn y dosbarth
• Awyru’r adeilad fel bod aer yn llifo trwyddo
• Yr athrawon a’r disgyblion yn gwisgo gorchudd wyneb
• Mesur tymheredd yr athrawon a’r disgyblion
• Llai o bobl yn yr adeilad ar y tro
• Llai o bobl mewn dosbarthiadau

 

 

Dyma fideo byr i chi gael gweld rhai o’r newidiadau cyn i chi ddod yn ôl i’r adeilad am y tro cyntaf:

Pethau y dylech eu gwybod cyn dod i’ch dosbarth:

• Bydd angen i chi drefnu ymlaen llaw i ddod i'r dosbarth, dim galw heibio ar hap. Sori.
• Llanwch eich ffurflen ICE a’i chyflwyno cyn y dosbarth os gofynnwyd i chi wneud hynny
• Peidiwch â dod ar drafnidiaeth gyhoeddus os oes modd. Trefnwch i gerdded, beicio neu ddod yn y car (gosodwyd raciau beics newydd gyferbyn â’r adeilad)
• Os oes modd, gofalwch fynd i’r toiled cyn cychwyn ar eich taith yma
• Dewch wedi gwisgo yn barod ar gyfer y dosbarth a dewch â chyn lleied o bethau ag y gallwch. Ni fyddwch yn cael mynd at eitemau personol fel ffonau yn ystod y dosbarth
• Cofiwch ddod â photel o ddŵr gyda chi i’r dosbarth
• Nid yw'r ystafelloedd newid ar gael ar hyn o bryd
• Ni fydd y cawodydd ar gael
• Bydd gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb yn yr adeilad, yn ystod yr hyfforddiant hefyd

• Bydd angen i chi aros y tu allan i’r adeilad cyn dechrau’ch dosbarth
• Gwaetha’r modd, ni fydd rhieni’n cael dod i mewn i'r adeilad wrth ollwng plant i ddosbarthiadau na'u casglu
• Bydd eich athro’n eich cyfarch wrth y drws ac yn cymryd eich tymheredd Gofynnir i chi beidio â bod yn hwyr!
• Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Profi Olrhain Diogelu pan gyrhaeddwch
• Rhaid i bawb sy’n ymweld olchi eu dwylo wrth gyrraedd a chyn gadael
• Os hoffech ddefnyddio rosin yn y dosbarth, dewch â pheth eich hunan neu dewch â hosan (heb dyllau!) a bydd gennym rosin i’w werthu er mwyn i bawb gael eu cyflenwad eu hunain.
• Gallwn ofyn i chi lanhau'ch mat ar ôl yr hyfforddiant

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, peidiwch â dod i Four Elms os oes gennych symptomau COVID-19, os gofynnwyd i chi hunan-ynysu neu os ydych yn byw mewn ardal glo.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yn ôl yn y dosbarth. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar tra byddwn yn ailadeiladu’r rhaglen gan bwyll!