Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

CLYWELIAD AR GYFER ARTIST SYRCAS A DAWNSWYR GWRYWAIDD YM MIS RHAGFYR 2019  

Artist syrcas gwrywaidd sydd â sgiliau parkour, acrobateg a dawns/symud i ymuno â chast BLOCK, ein prosiect dawns-syrcas anhygoel ar y cyd â Motionhouse. Ymhlith y gofynion eraill mae:

- Ffitrwydd, stamina a chryfder rhagorol

- Dewrder a pharodrwydd i arbrofi
- Ymdeimlad cryf o ysbryd perfformio a theatrigrwydd
- Rhywun cydwybodol sy’n gallu gweithio’n dda mewn tîm
- Gallu ymdopi ag amserlen brysur
- Caniatâd i weithio’n gyfreithlon yn y Deyrnas Unedig a’r fisas neu’r trwyddedau gwaith perthnasol
- Ar gyfer prosiectau a theithiau yng Ngwanwyn a Haf 2020
- Parodrwydd i fod ar yr heol yn teithio, a symud am sawl wythnos ar y tro i weithio ar brosiect perfformio preswyl yng ngorllewin Cymru.

Sut i ymgeisio am swydd yr artist syrcas gwrywaidd: Anfonwch eich CV a’ch fideo arddangos i [email protected] cyn hanner nos ar 24 Tachwedd i gael eich dewis i ddod i'r clyweliad.

Cynhelir y clyweliadau ar gyfer yr holl swyddi ar 7 Rhagfyr ym man ymarfer Motionhouse yn adeilad Vitsoe yn Leamington Spa a gelwir rhai yn ôl ar 8 Rhagfyr.  Rhaid i chi fod ar gael ar y ddau ddiwrnod. Cewch ragor wybodaeth fanylach a rhaglen ar ôl i chi gyflwyno’ch cais. 

 


Rheolwr Manwerthu Teithiol/Prif Swyddog Gwerthiant - LEXICON

Mae hon yn swydd newydd yn ein cwmni sy’n mynd â chynyrchiadau mewn pebyll ar daith a’i nod yw datblygu’r elfennau gwerthiant Blaen Tŷ (Bar, Caffi, Nwyddau). Trwy greu swydd newydd â chyfrifoldebau dros y tair elfen, ein nod yw:

- Sicrhau nod strategol clir ar gyfer ein gwerthiant Blaen Tŷ gyda phwyslais ar ein polisi o werthu cynnyrch masnach deg a nwyddau o ffynonellau moesegol, gan gyflenwyr egwyddorol.
- Ehangu’r hyn a gynigiwn i’r cyhoedd a’i wneud yn fwy uchelgeisiol gan gadw'r profiad a gaiff cynulleidfaoedd cyn ac ar ôl perfformiadau ac yn yr egwyl yn un croesawgar, cyfeillgar a chadarnhaol.
- Sicrhau cynnydd sylweddol yn yr incwm a enillir a’r elw crynswth heb golli y mrwymiad y cwmni i safonau uchel a gwerth da am arian.

Bydd y sawl a benodir yn gweithio ochr yn ochr â Rheolwr y Daith a'r Cyfarwyddydd Artistig i ddatblygu strategaeth werthu gryfach, gyda thargedau incwm clir.

Os hoffech ymgeisio am y swydd hon, gofynnir i chi lenwi’r Ffurflen Gais a Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal a’u hanfon gyda llythyr eglurhaol a chopi o’ch CV at: [email protected]

 

derbynnydd / gweinyddwr

Mae No Fit State yn chwilio am pherson i ymuno a'r tim derbynfa llwyddiannus a chryf. Fel derbynydd fe fyddech yn gyfrifol am un o'r swyddfeydd pwysicaf o fewn y cwmni. Fe fyddech yn cefnogi a hybu ein rhaglen gweithgareddau cymunedol yn ogystal a phresenoldeb y cwmni gan weithio'n agos gyda'r tim gweinyddol. 

NoFit State yw’r mwyaf o gwmnïau syrcas gyfoes teithiol y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n dod i gysylltiad â rhwng 120,000 a 150,000 o bobl o bob oedran a chefndir ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a’r byd. 

Mae'n rhaid eich bod chi'n drefnus, yn hunan-gymhelliol, yn ddeinamig a chyfeillgar.

 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yb 12 Rhagfyr 2019

 

 

Pontio: Cais am Fentoriaid

Fel rhan o Brosiect Pontio, sef rhaglen i hybu datblygiad proffesiynol a gaiff ei rhedeg gan NoFit State Circus a’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn dymuno creu cronfa o unigolion profiadol o bob rhan o’r sector i gynnig arweiniad a chefnogaeth un-i-un i eraill fel rhan o’r rhaglen fentora.

Beth y mae arnoch ei angen i fod yn fentor?

- Does dim rhaid bod gennych brofiad o fod yn fentor, ond byddem yn croesawu hynny

- Rhaid i chi fod yn hyderus yn eich profiad proffesiynol

- Disgwylir eich bod wedi gweithio mewn syrcas neu gyda syrcas yn y gorffennol neu fod gennych ddealltwriaeth gref o anghenion a heriau’r sector

- Rhaid eich bod yn gallu gwrando a chynnig cyngor ac arweiniad i helpu unigolyn ar ei daith/thaith broffesiynol

Am beth rydym yn chwilio?

Unigolion â phrofiad amrywiol, o greu gwaith i reoli prosiectau, o redeg cwmnïau i drefnu sioeau stryd. Mae unrhyw fath o brofiad yn werthfawr a gallai helpu rhywun arall i wynebu’r camau nesaf yn eu gyrfa. 

Does dim rhaid i chi fod yn byw nac yn gweithio yng Nghymru, ond mae’n rhaid i chi fod yn hyblyg ac ar gael i gefnogi mentoreion yng Nghymru.

Sut byddwch chi’n elwa ohono?

Trwy fod yn fentor, cewch gyfle i rannu’r profiad rydych wedi’i feithrin a helpu artistiaid, athrawon ac ymarferwyr syrcas i ddatblygu ac i ganfod ffyrdd newydd o weithio.

Gallwch gael boddhad enfawr o’r broses a gallai'ch gwaith gael effaith wirioneddol ar ddatblygiad sector y syrcas yng Nghymru.

Telir £20 yr awr i fentoriaid am amser cyswllt mentora uniongyrchol.

Sut i wneud cais?

I wneud cais i fod yn fentor, mae angen i chi lenwi’r ffurflen syml hon

Os oes gennych ryw gwestiwn am ymgeisio i fod yn fentor, cysylltwch â [email protected]

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mentor, neu yng nghyfleoedd ehangach y rhaglen Pontio, ewch i dudalen prosiect Pontio.