Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

derbynnydd/gweinyddydd (rhan-amser)

dewch i ymuno â’n tîm gwych ni lle mae pob diwrnod yn wahanol 

Rydyn ni’n chwilio am rywun arbennig i ymuno â’n tîm yn y Dderbynfa.  Gan mai chi fydd pwynt cyswllt cyntaf pobl â’r cwmni, mae’n bwysig creu argraff dda. Rhaid i chi fod yn gyfeillgar, yn wybodus, yn hyderus, yn wych ar y ffôn, yn deall cyfrifiaduron ac yn gallu gweithio mewn sefyllfaoedd amrywiol ac anghyffredin.  Rhaid bod yn fodlon gweithio gyda’r nosau ac ar benwythnosau ac yn gallu gwneud hynny.

Mae hon yn swydd barhaol, ran-amser (tuag 20 awr yr wythnos).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 23 Ebrill 2019

Cyfweliadau: wythnos yn dechrau ar 29 Ebrill 2019

Dyddiad dechrau: cyn gynted ag y bo modd

Cyflog: £9 yr awr

I ymgeisio 

Llanwch y ffurflen gais a’r ffurflen Cyfle Cyfartal sydd ynghlwm ac ebostio’r ddwy gyda llythyr yn amlinellu pam yr ydych yn addas ar gyfer y swydd i [email protected]

Disgrifiad Swydd Ffurflen GaisFfurflen Fonitro Cyfle CyfartalFfurflen Fonitro Cyfle Cyfartal ar-lein

__________________

Ymddiriedolwr

Mae NoFit State yn chwilio am hyd at bedwar Ymddiriedolwr newydd. Rydym yn fwrdd cryf sydd ag amrywiaeth eang o sgiliau ac arbenigeddau – a hoffem adeiladu ar ein cryfderau presennol.

Yn benodol, hoffem gryfhau ein presenoldeb a’n gallu i gyfathrebu’n ddigidol ac ar lein, ehangu’n partneriaethau ym meysydd busnes, addysg a datblygu, a chroesawu lleisiau bywiog o sector y syrcas a’r tu hwnt i roi hwb i’n gwaith creadigol.

Mae NoFit State yn gwmni syrcas gyfoes uchel ei barch. Yng Nghymru y mae ei wreiddiau ond mae ganddo fydolwg rhyngwladol. Dros y tair blynedd diwethaf, cafodd y cwmni ganmoliaeth fawr am gynyrchiadau a gyflwynwyd mewn canolfannau o Fangor i Barcelona, o Newcastle under Lyme i Efrog Newydd, o Hull i Hong Kong, ac o Milton Keynes i Melbourne. Mae hefyd wedi cyflwyno prosiectau cyfranogol ledled Cymru mewn ysgolion, cartrefi gofal preswyl, neuaddau eglwysi a swyddfeydd.

Mae rôl Ymddiriedolwr yn benodiad rhan-amser, di-dâl anweithredol.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau – 31 Mai 2019

disgrifiad swyddffurflen fonitro cyfle cyfartal ar-lein