close

search

Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

cyfle am swydd:

Cefnogwr Cymunedol

Rydym yn recriwtio tîm o hyd at dri Cefnogwr Cymunedol dros y 12 mis nesaf.
Mae Cefnogwr Cymunedol yn gallu meithrin perthnasoedd a chysylltiadau â phobl yn eu cymuned a defnyddio’r cysylltiadau hynny i wneud i bethau ddigwydd.
Bydd y tri Cefnogwr Cymunedol newydd yn rhan o’n tîm craidd a byddant yn helpu i feithrin cysylltiadau cryf â’r gwahanol gymunedau yn Adamsdown, y Sblot a Thremorfa. Trwy gydweithio, fe rown ni gynnig ar ffyrdd newydd o greu syrcas gyda’n cymunedau lleol ac oddi mewn iddynt.
Ydych chi’n arweinydd cymunedol, yn wirfoddolwr, yn ymgyrchydd, neu’n dda am annog pobl i wneud pethau?
Oes gennych chi gysylltiadau da â’ch cymuned. Ydi’r bobl yn ymddiried ynoch? Ydych chi’n gwybod sut i ofyn i bobl beth mae arnyn nhw ei angen a sut i’w perswadio i gymryd rhan?
Os ydych mewn cysylltiad â phobl yn eich cymuned trwy weithgareddau, grwpiau neu ddiddordebau, a bod gennych ddiddordeb byw mewn syrcas, mae’n bosib mai chi yw’r union berson rydym ni’n chwilio amdano.

Oriau Gwaith: Rhan Amser. Hyblyg. Cyfateb i un diwrnod yr wythnos dros y flwyddyn

Cyflog: £5,200 y flwyddyn, sy’n cyfateb i £100 y dydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Gwener, 17 Medi 2021

Os oes arnoch angen fformat gwahanol neu help â’r broses ymgeisio oherwydd anghenion penodol, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 07500 970 567.

 

disgrifiad swydd (PDF)

  

disgrifiad swydd – mewn print mawr / testun plaen

  

ffurflen gais

  

ffurflen gais: llais neu fideo

  

 

  

cyfle am swydd:

Rheolwr Prosiectau Cymunedol

Wrth i ni gyrraedd ar gyfnod newydd, cyffrous hwn yn natblygiad y cwmni, rydym yn ailwampio ac yn cryfhau ein tîm craidd. Bwriad y swydd newydd hon yw cefnogi Rheolwr y Rhaglen Gymunedol a’n gwneud yn fwy abl i ddatblygu a chynnig prosiectau syrcas creadigol a chyfranogol yn ein cymunedau lleol.

A oes gennych sgiliau rheoli prosiect a chynhyrchu cryf, rhywfaint o brofiad neu gefndir celfyddydau syrcas, profiad o ymarfer cyfranogol a / neu weithio yn y trydydd sector neu ddatblygu cymunedol?
Os teimlwch y gallech wneud y swydd hon ond nad ydych yn ticio pob bocs ym manyleb y person, neu os credwch y byddai arnoch angen tipyn o hyfforddiant neu gefnogaeth ychwanegol er mwyn llwyddo’n llwyr, byddem yn dal wrth ein bodd yn clywed wrthych.

Oriau Gwaith Swydd lawn amser

Cyflog£26,000 y flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10am, dydd Mercher 22 Medi 2021

Os oes arnoch angen fformat gwahanol neu help â’r broses ymgeisio oherwydd anghenion penodol, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 07500 970 567.

 

disgrifiad swydd (PDF)

  

disgrifiad swydd – mewn print mawr / testun plaen

  

ffurflen gais

  

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (word doc)

  

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (online)