close

search

Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

cyfle am swydd:

Rheolwr Datblygu

Mae NoFit State Circus yn chwilio am Reolwr Datblygu brwd, uchelgeisol a threfnus sydd ag angerdd gwirioneddol dros y celfddydau a'n fwaith ni.

Rhaid i chi fod yn un ardderchog am adeiladu a meithrin perthnasoedd, yn gallu meddwl yn y tymor hir ac yn strategol, ac addasu i anghenion amrywiol y byd cyfnewidiol o'n cwmpas.

NoFit State yw’r mwyaf o gwmnïau syrcas gyfoes y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, rydym yn dod i gysylltiad â rhwng 120,000 a 150,000 o bobl o bob oedran a chefndir ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a’r byd. Mae gennym gynlluniau cyffrous ar y gweill – mae gennych chi a'n cefnogwyr ran hanfodol i'w chwarae yn sicrhau eu bod yn llwyddo, ac ni fu erioed gwell amser i ymuno â ni a bod yn rhan o hynny.

Oriau Gwaith Swydd lawn amser

Cyflog£30,000 y flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3pm, dydd Llun 31 Ionawr 2022

Mae Nofit State yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. 

Os oes arnoch angen fformat gwahanol neu help â’r broses ymgeisio oherwydd anghenion penodol, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 02921 321 026.

 

disgrifiad swydd (PDF)

  

disgrifiad swydd – mewn print mawr / testun plaen

  

ffurflen gais

  

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (online)

  

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (word doc)

  

 

cyfle am swydd:

Cynhyrchydd Cyswllt

Mae NoFit State Circus yn chwilio am berson creadigol sy'n cael ei yrru ac sydd ag angerdd llwyr am yr hyn rydyn ni'n ei wneud ac sydd eisiau llwyddo. Mae hon yn rôl gyffrous wrth i ni ehangu ein gorwelion ac anelu at achub ar gyfleoedd newydd.

Bob blwyddyn rydym yn teithio o amgylch ein cynyrchiadau yn ein pabell Big Top, mewn theatrau a lleoedd awyr agored ledled y DU ac ymhellach i ffwrdd, ac yn cyflwyno rhaglen helaeth o weithgaredd syrcas yn ein cartref ac o'i amgylch yng Nghaerdydd.

Gan weithio'n agos gyda'n timau creadigol a chymunedol byddwch yn allweddol i yrru ein gwaith ymlaen, creu partneriaethau cynhyrchu a chyflwyno newydd gartref a thramor, a dod â'n gwaith i gynulleidfaoedd newydd.

Dyma gyfle anhygoel i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa a datblygu arbenigedd go iawn fel cynhyrchydd sy'n gweithio ar gynlluniau bach a mawr.

Oriau Gwaith:  Swydd lawn amser

Cyflog£26,000 - 28,000 y flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Llun 31 Ionawr 2022

Mae Nofit State yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. 

Os oes arnoch angen fformat gwahanol neu help â’r broses ymgeisio oherwydd anghenion penodol, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 02921 321 026.

 

disgrifiad swydd (PDF)

     

disgrifiad swydd – mewn print mawr / testun plaen

    

ffurflen gais

   

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (online)

    

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (word doc)

cyfle am swydd:

Cefnogwr Cymunedol

Rydym yn recriwtio tîm o hyd at dri Cefnogwr Cymunedol dros y 12 mis nesaf.
Mae Cefnogwr Cymunedol yn gallu meithrin perthnasoedd a chysylltiadau â phobl yn eu cymuned a defnyddio’r cysylltiadau hynny i wneud i bethau ddigwydd.
Bydd y tri Cefnogwr Cymunedol newydd yn rhan o’n tîm craidd a byddant yn helpu i feithrin cysylltiadau cryf â’r gwahanol gymunedau yn Adamsdown, y Sblot a Thremorfa. Trwy gydweithio, fe rown ni gynnig ar ffyrdd newydd o greu syrcas gyda’n cymunedau lleol ac oddi mewn iddynt.
Ydych chi’n arweinydd cymunedol, yn wirfoddolwr, yn ymgyrchydd, neu’n dda am annog pobl i wneud pethau?
Oes gennych chi gysylltiadau da â’ch cymuned. Ydi’r bobl yn ymddiried ynoch? Ydych chi’n gwybod sut i ofyn i bobl beth mae arnyn nhw ei angen a sut i’w perswadio i gymryd rhan?
Os ydych mewn cysylltiad â phobl yn eich cymuned trwy weithgareddau, grwpiau neu ddiddordebau, a bod gennych ddiddordeb byw mewn syrcas, mae’n bosib mai chi yw’r union berson rydym ni’n chwilio amdano.

Oriau Gwaith: Rhan Amser. Hyblyg. Cyfateb i un diwrnod yr wythnos dros y flwyddyn

Cyflog: £5,200 y flwyddyn, sy’n cyfateb i £100 y dydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Gwener, 17 Medi 2021

Os oes arnoch angen fformat gwahanol neu help â’r broses ymgeisio oherwydd anghenion penodol, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 02921 321 026.

 

disgrifiad swydd (PDF)

  

disgrifiad swydd – mewn print mawr / testun plaen

  

ffurflen gais

  

ffurflen gais: llais neu fideo