Moving to Four Elms: FAQ

Rydyn ni'n symud ein gwersi a sesiynau hyfforddi i'n cartref cymunedol ar Heol y Pedair Llwyfen o ddydd Llun 27 Mawrth.
 

Mae hi'n syniad rhyfeddol - pob cornel o'n egwlys prydferth canol-ddinas yn llawn syrcas a chelf, a cyfle i mynychwyr ein gwersi a gweithwyr proffesiynol syrcas i dysgu a chreu mewn gwagle pwrpasol.
 

Er y bydd rhai sialensau gyda symudiad mawr, rydym yn gobeitho y bydd y cwestiynau cyffredin isod yn clirio unrhyw cwestiynau sydd gennych.

 

FAQS:

 

Lle mae Four Elms?

Four Elms yw ein cartref cymunedol a’n lle hyfforddi ar Four Elms Road yn Adamsdown, Caerdydd.

Y cyfeiriad llawn yw NoFit State, Four Elms Road, Adamsdown, Caerdydd, CF24 1LE

Rhaid i mynychwyr gwersi fynd I mewn I’r adeilad gan ddefnyddio’r mynedfa ochr.

Gwelwch hi ar map:

Gwelwch ar golwg stryd:

 

Pryd rydyn ni’n symud?

Bydd y rhaglen addysg a hyfforddiant i gyd yn digwydd yn Four Elms o ddydd Llun 27 Mawrth 2017 ymlaen.   Mae rhai newidiadau wedi’u gwneud i’r amserlen oherwydd y symud.

NODYN I JEDIS DYDD SUL: Bydd eich dosbarth olaf o dan yr amserlen bresennol (dydd Sul 26 Mawrth) yn digwydd yn Four Elms. Yna bydd eich dosbarth yn symud i’r amser a’r dyddiad newydd a bydd yn cael ei gynnal yn Four Elms o ddydd Llun 27 Mawrth ymlaen.

 

A fydd amser fy nosbarth yn newid?

Rydym wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i’r rhaglen ond wedi ceisio gwneud cyn lleied o newidiadau ag y gallwn.

Dim ond y dosbarthiadau sydd wedi’u hamlygu sy’n newid:

 
DAYCurrent TimeNew TimeAt Four Elms from:
MONDAY4.30 – 6pmWookies (7-9)No changeMonday 27 March
 5pm – 6pmEwoks (5-7)Tuesdays. 5–6pmTuesday 28 March
 6pm – 8pmFlying Trapeze L3Sundays, 7-9pmSundays 2 April
 6pm – 8pmAerial Hoop L4No changeMonday 27 March
 6pm – 8pmStatic Trapeze L3No changeMonday 27 March
 7.45pm – 9.45pmAerial Hoop L2No changeMonday 27 March
 7.45pm – 9.45pmAerial Hoop L3No changeMonday 27 March
 7.45pm – 9.45pmFlying Trapeze L1Sundays, 5 – 7pmSunday 2 April
 7.45pm – 9.45pmStatic Trapeze L4No changeMonday 27 March
TUESDAY4.15pm – 6pmJedi Ground (11+)No changeTuesday 28 March
 4.30pm – 6pmPadawans (9-11)Mondays, 4.30–6pmMonday 27 March
 6pm – 7pmHula HoopNo changeTuesday 28 March
 6pm – 8pmSupervised TrainingNo changeTuesday 28 March
 7.45pm – 9.45pmMixed AerialNo changeTuesday 28 March
 7.45pm – 9.45pmStatic Trapeze L3Mondays 6pm – 8pmMonday 27 March
WEDNESDAY4.15pm – 6pmJedi Acrobatics (11+)No changeWeds 29 March
 6pm – 8pmAcrobatics [Adults]No changeWeds 29 March
 7.45pm – 9.45pmCreative CircusTuesdays, 6 – 8pmTuesday 28 March
THURSDAY6pm – 8pmFlying Trapeze L2Sundays, 1-3pmSunday 2 April
 6pm – 8pmStatic Trapeze L2No changeThursday 30 March
 6pm – 8pmRopes & Silks L2No changeThursday 30 March
 6pm – 8pmRopes & Silks L3No changeThursday 30 March
 7.45pm – 9.45pmStatic Trapeze L2No changeThursday 30 March
 7.45pm – 9.45pmRopes and Silks L3No changeThursday 30 March
 7.45pm – 9.45pmRopes & Silks L4No changeThursday 30 March
 7.45pm – 9.45pmFlying Trapeze L1Sundays, 3-5pmSunday 2 April
FRIDAY4.15pm – 6pmJedi Aerial (11+)No changeFriday 31 March
 6pm – 7.30pmAerial FitnessNo changeFriday 31 March
 6pm – 8pmSupervised TrainingNo changeFriday 31 March
SATURDAY10am – 11.30amWookies (7–9)No changeSaturday 1 April
 10am – 11.30amEwoks (5-7)Saturdays, 11.30am-12.30pmSaturday 1 April
 11.30am – 1pmPadawans (Saturdays, 12.30pm-2pmSaturday 1 April
SUNDAY12pm – 2pmJedi General SkillsThursdays, 4.15pm – 6.15pmThurs 30 March
 2pm – 4pmJedi PerformanceSaturdays, 2pm – 4pmSaturday 2 April
NODYN PWYSIG I JEDIS DYDD SUL: Bydd eich dosbarth olaf o dan yr amserlen bresennol (dydd Sul 26 Mawrth) yn digwydd yn Four Elms. Yna bydd eich dosbarth yn symud i’r amser a’r dyddiad newydd a bydd yn cael ei gynnal yn Four Elms o ddydd Llun 27 Mawrth ymlaen.

 

 

A fydd y prisiau’n newid?

Na. Bydd prisiau’r dosbarthiadau yn aros fel o’r blaen. 

Ieuenctid: Ewoks (5-7) 

£6

Ieuenctid 7+                      

£7

Dosbarthiadau Awyrgampau

£11 / £9

Syrcas Greadigol            

£11 / £9

Trapîs Ehedog              

£12 / £10

 

A fydd maint y dosbarthiadau’n newid?

Na. Yr un faint o bobl fydd yn y dosbarthiadau a’r un nifer o athrawon i bob myfyriwr.

 

Rhannu lle gyda dosbarthiadau eraill?

Mae ystafell hyfforddi Four Elms lawer yn llai na’r lle oedd gennym yng Nghanolfan Syrcas Caerdydd. Dros y misoedd diwethaf, mae’r tîm addysg wedi rhoi cynnig ar nifer o wahanol fodelau a phrofion gyda’n rheolwr cynhyrchu technegol a’n harbenigwr iechyd a diogelwch, John Kirk, er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn gallu rhedeg yn hollol ddiogel gyda chyn lleied o newidiadau ag y bo modd.

Mae’n rhaid cynnal rhai dosbarthiadau ochr-yn-ochr os yw’n bosibl ac yn ddiogel. Yr unig ddosbarth na ellir ei gynnal ar yr un pryd â dosbarth arall yw’r dosbarth trapîs ehedog. Felly dyna’r dosbarthiadau y bu’n rhaid ad-drefnu mwyaf arnynt.

 

Lle gaf i barcio?

Yn anffodus, does dim ddigonedd o parcio ar y stryd ger Four Elms Road a’r strydoedd cyfagos. Mae aergaeledd yn amrywio drwy’r dydd a wythnos. 

Mae llawer o lefydd parcio i drigolion yn unig yn yr ardal, a dim ond ychydig o lefydd arhosiad byr, ond mae rhai llefydd rhydd i’w cael. Gan fod y sefyllfa o ran trafnidiaeth gyhoeddus yn well yma (oddi ar Heol Casnewydd), gobeithio na fydd raid i lawer ohonoch ddod â char.

 

Trafnidiaeth Gyhoeddus?

Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Heol y Frenhines, a gellir cerdded i Four Elms oddi yno mewn chwarter awr.

Y safle bws agosaf yw Piercefield Place, sydd hanner munud o waith cerdded o’n hadeilad ac mae nifer o wasanaethau bws rheolaidd sy’n dod trwy Piercefield Place: https://bustimes.org.uk/stops/5710AWA10238

 

 

 

Raciau beics?

Mae tair rac feics ochr draw’r heol o’n prif fynedfa ar safle hen Lyfrgell y Rhath.

 

Am ba hyd y byddwn ni yma?

Four Elms yw ein cartref cymunedol a byddwn yno’n barhaol. Dyma lle y bwriadwn gadw’r rhaglen gymunedol hyd nes y cawn ateb sydd hyd yn oed yn well ac a fydd yn datrys ein holl anghenion o ran hyfforddi, cynhyrchu a storio.

 

A fydd derbynfa yno? A fydd yr un fath?

Mae gan Four Elms ei dderbynfa ei hunan a bydd ein pum derbynnydd wych, Beth, Jen, Jo, Leaf a Rachel, yn dal yma i wrando ar eich anghenion ac i sicrhau bod popeth yn rhedeg mor esmwyth ag y bo modd!

 

A fydd caffi yno?

Does dim caffi yn adeilad Four Elms ond dim ond munud y mae’n ei gymryd i  gerdded i Clifton Street sydd â digonedd o ddewis o lefydd bwyta rhyngwladol.

 

A oes cawodydd ac ystafelloedd newid?

Mae tair ystafell gawod ar ochr y dderbynfa i Four Elms. Maent yn ddigon mawr i fod yn gyfleusterau newid preifat.

 


Pa gyfleusterau eraill sydd yno?

Yn ogystal â’r Brif Ystafell Ymarfer, sy’n cynnwys yr holl bwyntiau rigio a’r llefydd storio angenrheidiol, mae yn Four Elms stiwdio, ystafelloedd cyfarfod a swyddfeydd, cegin, tair ystafell ymolchi, pum toiled a derbynfa.

Mae rhai mannau wedi’u cadw ar gyfer staff yn unig. Gofynnir i chi barchu’r arwyddion sydd o gwmpas yr adeilad.

 

Sut mae arwyddo i mewn?

Byddwch yn arwyddo i mewn fel o’r blaen, yn y dderbynfa. Efallai y bydd angen i chi ganu’r gloch yn y fynedfa a bydd aelod o’r staff yn agor i chi. Yna, byddwch yn pasio’r dderbynfa wrth ddod i mewn i’r adeilad i’r brif ystafell.

 

Lle gaf i gadw fy mhethau? A oes loceri gennych?

Does dim loceri yn Four Elms ond bydd gennym y ciwbiau storio pren oedd gennym yng Nghanolfan Syrcas Caerdydd.

 

Beth sy’n digwydd os na fydd amser newydd fy nosbarth yn gyfleus i mi?

Soniwch wrthym ni. Rydym wedi gwneud ein gorau i wneud cyn lleied o newidiadau ag y gallwn ond, fel y byddwch yn sylweddoli, ni fu hyn yn bosib ar gyfer yr holl ddosbarthiadau.

Does arnon ni ddim eisiau’ch colli chi ac fe wnawn ein gorau glas i sicrhau'ch bod yn dal i gael cymryd rhan yn eich gweithgaredd syrcas.

 

Oes digon o le ar gyfer y trapîs a swingio?

Rydym wedi cynnal yr holl asesiadau risg a gwiriadau diogelwch angenrheidiol a gallwn gadarnhau y gall y dosbarthiadau trapîs a trapîs swingio fynd ymlaen yn ddiogel yn y Brif Ystafell, gyda rhai newidiadau i’r amserlen.  Bydd rhagor o fanylion ar fwrdd yr amserlen.

 

Sut mae hyfforddiant proffesiynol a hyfforddiant ar y cyd yn gweithio?

Mae hyfforddiant o dan oruchwyliaeth yn dal i ddigwydd a bydd hyfforddiant proffesiynol yn digwydd yn ystod y dydd hefyd. Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r amserlen ar ein tudalen Hyfforddiant ar y wefan.

Soniwch wrth y dderbynfa os oes gennych gwestiynau mwy penodol neu os nad oes gennych gysylltiad â’r rhyngrwyd.

 

A fydd cyfleoedd i berfformio o hyd?

Yn fyr, bydd. Rydym yn awyddus i roi cyfleoedd i’n cyfranogwyr cymunedol i berfformio a dangos eu medrau. Roedd sioeau fel Journeys a Sioe Nadolig y Jedis 2016 yn llwyddiant mawr a gobeithio y gallwn drefnu rhagor o ddigwyddiadau fel hyn cyn gynted ac mor aml ag y gallwn.

 

A fyddwch yn dal i gynnal diwrnodau agored, partïon, dosbarthiadau meistr, ysgolion haf?

Mae’n fuan i ddweud eto, ond mewn theori, byddwn – ond bydd angen bod yn sensitif i amserau hyfforddi proffesiynol a hyfforddi ar y cyd.

 

A fydd amser ar gyfer gwersi preifat?

Bydd, ond dim ond yn ystod y dydd ac, fel rheol, yn ystod amserau hyfforddi dan oruchwyliaeth.

 


Amserau agor yr adeilad – gaf i ddod i mewn i siarad â rhywun yn ystod y dydd?

Bydd rhywun yn nerbynfa Four Elms o am Llun–Gwener neu o leiaf awr cyn y dosbarth cynharaf, tan ddiwedd y dydd (yn dibynnu pryd bydd y dosbarthiadau’n gorffen).  Cofiwch, gallwch ebostio reception@nofitstate.org neu ffonio 02920 221 330 os bydd gennych gwestiwn.

 

A fydd rhagor o newidiadau mawr?

Os bydd popeth yn rhedeg yn esmwyth yn y lle newydd, na fydd. Mae’n siŵr y bydd rhai problemau cychwynnol wrth i ni ddod i arfer yn y lle newydd ond rydym yn hyderus y bydd Four Elms hyd yn oed yn well na Chanolfan Syrcas Caerdydd, yn lle i’r cwmni a'r gymuned ddod ynghyd yn yr un adeilad. 

Byddem wrth ein bodd yn cael eich ymateb chi wrth i ni wneud y symudiad cyffrous, felly cofiwch roi gwybod i ni os bydd problemau’n codi.