Taking pART in Bryn Aber | Cymryd Rôl ym Mryn Aber

By Luc

published Thursday 2 November, 2017

During the summer holidays NoFit State Circus worked with United Welsh Housing to deliver Taking pART, a series of weekly circus workshops alongside art and environmental sessions in the Caerphilly Communities First area of Bryn Aber.

Open access workshops were set up in the heart of the community, which gave kids and their families the opportunity to engage in a range of exciting circus skills and activities. They were trained by NoFit State’s professional tutors and quickly grew in confidence as they mastered new skills. They played and learned as they worked together, gaining a strong sense of camaraderie alongside newfound friends.

The art and environmental sessions were developed with the local community, making sure they were as useful as possible as well as fun and engaging. Recycled art projects were organised to change trash into treasure and community gardening activities planted bulbs and seeds in under-utilised areas. A particular success was the development of a large street mural, that was designed and painted with great enthusiasm by the local residents. It was accompanied by giant recycled cross-stitch panels also completed by local residents, that together totally transformed the local parking area. 

The project culminated with a vibrant street party that brought together the community once more to celebrate its huge success. The fete including food made by the residents, circus performances, workshops, arts activities, and tours of the gardening and mural works. It marked the end of a successful summer in Bryn Aber and also represented the opening up of communication and engagement within the local community. It celebrated the excitement that circus can bring and its ability to be utilised with a range of workshops to give a community their voice and the confidence needed to make the positive changes they most want to see.

Taking pART was a partnership with United Welsh that wouldn’t have been possible without support from Arts Council Wales, Big Lottery Awards for All and the Arts & Business Cymru CultureStep fund.

photographs by Craig Kirkwood

 

-

 

Cymryd Rôl ym Mryn Aber


Yn ystod gwyliau'r haf 2017, gweithiodd NoFit State Circus â United Welsh Housing I gynnig Cymryd Rôl, cyfres o weithdai syrcas wythnosol, yn ogystal â sesiynau celf ac amgylcheddol yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Caerffili, Bryn Aber.

Cynhaliwyd gweithdai mynediad agored yng nghanol y gymuned, gaa rhoddodd cyfle i blant a'u teuluoedd i gmryd rhan mewn nifer o gweithgareddau a sgiliau syrcas cyffrous. Fe'u hyfforddwyd gan diwtoriaid proffesiynol NoFit State ac yn gyflym iawn, fe adeiladwyd eu hyder wrth iddynt meistroli sgiliau newydd. Gwnaethant chwarae a dysgu wrth iddynt gydweithio, ac fe dyfodd ymdeimlad cryf o gyfeillgarwch ochr yn ochr â ffrindiau newydd.

Datblygwyd y sesiynau celf ac amgylcheddol â’r gymuned lleol, gan sicrhau bod y sesiynau yn ddefnyddiol iawn, yn ogystal â fod yn hwyl ac yn ddiddorol iddynt. Trefnwyd prosiectau celf ailgylchu i droi sbwriel yn drysor, a trwy gweithgareddau garddio cymunedol, plannwyd bylbiau a hadau mewn ardaloedd oedd heb eu defnyddio yn gynt. Un o lwyddiannau arbennig y prosiect oedd datblygiad murlun trefol mawr, a chafodd ei lunio a'i baentio â frwdfrydedd mawr gan y drigolion lleol. Fe gyfeiliwyd hyn â phaneli croes-bwyth wedi’i ailgylchu a chafodd eu cwblhau gan y drigolion, ac nawr mae’r ardal parcio lleol wedi cwbl trawsnewid.

Daeth y prosiect i’w ben â pharti stryd bywiog â'r holl gymuned ynghyd unwaith eto i ddathlu y llwyddiant ysgubol. Roedd y ffair yn cynnwys bwyd a chafodd ei greu gan y trigolion, perfformiadau syrcas, gweithdai, gweithgareddau celf, a theithiau o amgylch y gweithiau garddio a’r murlun. Nododd ddiwedd haf lwyddiannus ym Mryn Aber ac roedd hefyd yn cynrychioli cychwyniad cyfathrebiad ac ymgysylltiad o fewn y gymuned lleol. Roedd yn dathlu’r cyffro y gall syrcas ei greu, a'i allu i gael ei ddefnyddio gydag amrywiaeth o weithdai i roi llais i'r gymuned a'r hyder i greu y newidiadau positif maent am eu gweld mwyaf.

Roedd Cymryd Rôl yn bartneriaeth gyda United Welsh na fyddai wedi bod yn bosib heb gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Gwobrau'r Loteri Fawr i Bawb a Chronfa CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru.

photograffiaeth gan Craig Kirkwood